Introduction to a new sustainable economy and social system

13 Mar

(English translation below)

Hermed en introduktion til en ny bæredygtig samfunds- og økonomistruktur

Der er rigtig mange ting at tage hensyn til hvis man skal bygge et nyt økonomisk system som ikke skal have profit som første prioritet. Denne blog filosoferer over hvordan dette kan lade sig gøre og samtidig sikre bæredygtig udvikling nu og i fremtiden. Hele ideologien er bygget op omkring bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, sammenhold, hjerteenergi, medfølelse og retfærdighed for alle.


En bog på sigt

På sigt skal denne blog blive til en bog, men du kan følge med på side linien, kommenterer, påvirke, deltage og inspirere mig til bogens endelige udformning.


Et nemt overblik

Til at starte med vil det hele dog fungere som en blog og for at du nemt kan finde rundt på sitet når der kommer rigtig mange blog posts, har jeg bygget denne artikel op som en slags indholdsfortegnelse der kan give dig et overblik over alt hvad der findes på denne blog. Den vil altid ligge i højre siden under Featured posts så du kan vende tilbage til den.

Denne liste vil hele tiden blive uddybet med nye blog posts. Listen vil blive til aktive links efterhånden som jeg får skrevet forskellige artikler under hvert emne.

Indholdsfortegnelse:

 • Hvorfor er der behov for et nyt bæredygtigt økonomisk system?
 • Hvad er bæredygtighed?
 • Eksempler på vores nuværende meget ubæredygtige samfund.
 • Hvordan kan man skabe en verden der er retfærdig og lige for alle?
 • Kun sammen kan vi ændre verden.
 • Vores nuværende økonomiske profit fokuseret system er den største hæmsko for bæredygtig udvikling.
 • Hvordan kan vi udvikle et selvregulerende “point” system som automatisk sikrer bæredygtig udvikling?
 • Grundlæggende årsag til at vi har krise på så mange områder og hvorfor det hele er ved at bryde sammen.
 • Hvor mange penge findes der i vores nuværende verden og hvem ejer hvad?
 • Hvorfor korruption eksisterer.
 • Hvorfor ren profit fokusering er en rigtig ubæredygtig ide.
 • Der er nok til alle hvis det bliver fordelt ligeligt og udviklet bæredygtigt.
 • Hvorfor hjerteenergi, bevidsthedsudvikling og medfølelse er vigtige faktorer.
 • Er penge roden til alt “ondt”?
 • At give afkald på personlig profit og dets tro følgesvende magt, begær og grådighed.
 • Hvordan vi kan bygge en retfærdig grundramme og forbrugsramme der er ens for alle.
 • Staten styret af folket og ikke hverken virksomheder, militær eller diktatorer.
 • Det selvregulerende demokratiske valgsystem.
 • Hvordan det vil gavne verden hvis alle ansatte var medejere af den virksomhed de var ansat i.
 • Ingen behov for forsikringer i et sandt bæredygtigt samfund.
 • Status og awards for bæredygtighed og godhed som erstatning for enøjet personlig profit.
 • Hvorfor det ville være en ide hvis alle banker var ejet af folket og renter ikke eksisterede.
 • Hvorfor det til enhver tid vil være vigtigt at bevare motivation i form af belønning der kan mærkes.
 • På sigt vil penge ikke være nødvendig.
 • Forbrugeren skal belønnes for at købe og agere bæredygtigt.
Lad mig vide hvis der er flere emner du kunne tænke dig at høre mere om. Skriv en email til mig her.

(English translation)

Introduction to a new sustainable economy and social system

There are so many things to consider if you want to build a new sustainable economic system which should not be profit-oriented as the first priority. This blog philosophise about how this can be done while ensuring sustainable development now and in future. The whole ideology is built around sustainability, consciousness development, unity, heart energy, compassion and justice for all.

A book in the long term

Eventually, this blog will turn into a book, but you can follow on the sidelines, commenting, influence, engage and inspire me to the book’s final design.

An easy overview

To begin with, everything will however serve as a blog and to make sure that you easily can find your way around the site, I have set up this article as a kind of table of contents that gives you an overview of everything that you find on this blog. You will always find it in the right column under Featured posts.

This list will be constantly updated with new blog posts. The list will turn into active links as I have written various articles under each topic.

Table of contents

 • Why is there a need for a new sustainable economic system?
 • What is sustainability?
 • Examples of how our current system and society is highly unsustainable.
 • How can we create a world that is fair and equal for all?
 • Only together we have the power to change the world.
 • Our current economic profit-focused system is the major impediment to sustainable development.
 • How can we develop a self-regulating “point” system that automatically ensures sustainable development?
 • The fundamental reason why we have crisis in so many areas and why it’s all about to collapse.
 • How much money is in our present world and who owns what?
 • Why does corruption exist.
 • Why pure profit focus is a really unsustainable idea.
 • There is enough for everyone if it’s evenly distributed and developed sustainably.
 • Why heart energy, consciousness development and compassion are important factors.
 • Is money the root of all “evil”?
 • Renouncing personal profit and its minions of power, lust and greed.
 • How we can set up a basic consuming frame equal for all.
 • The state ruled by the people, neither companies, the military or dictators.
 • The self-regulating democratic electoral system.
 • How it would benefit the world if all employees were owners of the company they were employed in.
 • No need for insurance in a truly sustainable society.
 • Status and awards for sustainability and goodness as a replacement for one-eyed personal profit.
 • Why it would be a good idea if all banks were owned by the people and interest did not exist.
 • Why it will always be important to maintain motivation by rewarding.
 • At term, money will not be necessary.
 • The consumer should be rewarded for buying and acting sustainably.

Please let me know if there are any topics you would like to hear more about. Write me an email here.

Love & Light

Li O

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: